Isikuandmete töötlemine Activitas OÜ-s

Isikuandmed on kõik isiku tuvastamist võimaldavad andmed. Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust.

Seega tuleb isikuandmetena käsitleda kõiki andmeid, mis kasvõi kaudseltki on füüsilise isikuga seostatavad.

Seaduse järgi jagunevad isikuandmed nö “tavalisteks” ja „eriliigilisteks“ (varasemalt nimetatud kui „delikaatseteks“) isikuandmeteks ehk tundlikumateks andmeteks, milleks on muu hulgas inimese tervise andmed. Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming.

Activitas OÜ töötleb isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisel.

Töötleme Teie isikuandmeid, kui:

Tulete meile rehabilitatsiooniteenusele

Töötleme Teie isikuandmeid, et sõlmida teenuseosutamise leping ja osutada sotsiaalset ja t ööalast rehabilitatsiooni teenust vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. St et küsime andmeid, mida seaduse või teenuse osutamise lepingu alusel on meil kohustus koguda ja töödelda. S.h töötleme teie terviseseisundit puudutavaid andmeid.Teie isikuandmete töötlemiseks küsime teilt selleks teenusele tulles kirjalikku nõusolekut.

Kandideerite meile tööle

Kasutate beebide ujumise teenust või osalete spordifüsioteraapia loengus

Kasutame Teie isikuandmeid teenusele/loengusse registreerimiseks ja tagasiside küsimiseks

Saadate meile e-kirja

Kasutame Teie isikuandmeid kirjale vastamiseks.

Soovite endaga seotud dokumentide väljastamist

Kasutame Teie isikuandmeid soovitud dokumentide väljastamiseks.

Kirjavahetus

Eraelu puudutavaid andmete kaitsmine, kui saadate meile näiteks e-kirja.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid. Kui Teie pöördumine sisaldab väga tundlikku teemat ehk delikaatseid isikuandmeid (nt kirjeldate oma terviseprobleemi, saadate suunamiskirja vms), piirame dokumentidele juurdepääsu majasiseselt. Selliste dokumentidega saavad tutvuda spetsialistid, kelle tööülesannete täitmiseks on see vajalik.
Teie pöördumises sisalduvaid isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks. Kui peame Teile vastamiseks kelleltki teiselt järelepärimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalselt, hädavajalikus mahus.

Vaatamata kehtestatud juurdepääsupiirangule väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on selle küsimiseks otsene seadusest tulenev õigus (nt politsei, haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa, kohus jms) ja põhjendatud vajadus.

Delikaatseid isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel.

Teiega peetud kirjavahetust võime kasutada ka asutusesiseselt oma töö kvaliteedi ja töökorralduse hindamiseks. Kirjavahetuse baasil koostatav statistika ja kokkuvõte on umbisikulised ehk neis ei tooda välja pöörduja nime. Eraisikutega peetud registreeritud kirjavahetust säilitame 5 aastat. Seejärel hävitame tähtaja ületanud dokumendid.

Kuidas hoiame teie isikuandmeid, kui külastate meie kodulehte?

Kui külastate meie kodulehte ja tutvute sealse infoga, piirduvad teie kohta kogutavad ja säilitatavad andmed teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga), teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga ning külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

Me ei seo IP-aadresse isikut tuvastava teabega.

Me kogume ja säilitame andmeid selle kohta, millist kodulehe osa te külastate ja kui kaua seal peatute. Neid andmeid kasutame külastusstatistika koostamiseks, et selle põhjal meie kodulehte arendada ja muuta see külastajasõbralikumaks. Selleks kasutame kodulehel küpsiseid ehk väikeseid tekstifaile, mis salvestatakse teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui meie kodulehte külastate.

Kuidas hoiame teie isikuandmeid, kui kandideerite meile tööle

Meile tööle kandideerides lähtume kandidaadi avaldatud teabest ja avalikest allikatest. Kui toote CV-s välja soovitajad, siis võime teie poolt soovitajatena nimetatud isikutega suhelda. Meile tööle kandideerides on teil õigus saada teada, milliseid andmeid me teie kohta kogunud oleme.

Teil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ning anda selgitusi või esitada vastuväiteid. Teiste kandidaatide andmeid me ei avalda.

Kuidas saate tutvuda andmetega, mida oleme teie kohta kogunud?

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus, et oleksime isikuandmeid väljastades veendunud Teie isikusamasuses.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ja enda isikuandmete töötlemise lõpetamist (kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam lepingulist või seaduslikku alust). Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Saame nimetatud õigusi piirata ja jätta Teie taotluse rahuldamata, kui see:
Samuti ei väljasta me teile teie isikuandmeid juhul, kui see:
– kahjustab teise isiku õigusi ja vabadusi;
– takistab kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
– raskendab tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
– ohustab lapse põlvnemise saladuse kaitset.

Andmete mitte väljastamise puhul on teil õigus esitada meie otsuse peale vaie Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda halduskohtusse.

Kuidas saada täpsemat infot enda isikuandmete töötlemise kohta Activitas OÜ-s?

Kõigis küsimustes, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega Activitas OÜ-s, saate vastuse meie andmekaitsespetsialistilt, Margery Roosimaalt. Palume selleks kirjutada e-posti aadressil andmekaitse@activitas.ee.

Päringutele isikuandmete kasutamise kohta vastame esimesel võimalusel ja mitte hiljem, kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas Activitas OÜ andmekaitse spetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee).