1. Teenuse saaja/esindaja õigused ja kohustused

1.1. Teenuse saaja/esindaja õigused:

1.1.1. Teenusele tulles on Teil õigus väljendada oma soove ja ootusi teenuse ja Teie igapäevaelu suhtes ning avaldada arvamust teenust puudutavates positiivsetes ja negatiivsetes aspektides;

1.1.2. Osaleda oma/esindatava rehabilitatsiooni eesmärkide seadmisel ja tegevuste planeerimisel (tegevuskava koostamisel teenuse alguses);

1.1.3. Osaleda oma /esindatava rehabilitatsiooni tulemuste hindamisel;

1.1.4. Võrdsele kohtlemisele sõltumata Teie usulisest, rassilisest või varanduslikust kuuluvusest/positsioonis;

1.1.5. Tutvuda enda/ esindatava kohta kogutud andmetega, esitades sellekohase kirjaliku sooviavalduse meeskonna juhile;

1.1.6. Anda teenuse kohta tagasisidet, s.h teha ettepanekuid teenuse paremaks muutmiseks ning esitada kaebusi pöördudes selleks meeskonna juhi poole või esitada tagasiside kodulehe kaudu;

1.1.7. Isikuandmete kaitsele, see tähendab muuhulgas et Teenuse osutaja kasutab saadud informatsiooni ainult teenuse osutamiseks, mille raames vajadusel vahetab infot teenusele suunaja/rahastajaga. Kolmandate osapooltega toimub info vahetus ainult kokkuleppel kliendiga.

1.2. Teenuse saaja/esindaja kohustused:

1.2.1. Avaldada spetsialistile enda/esindatava kohta õiget infot, mis on vajalik teenuse kvaliteetseks osutamiseks ning mis ei ole vastuolus isikuandmete kaitsega;

1.2.2. Osaleda aktiivselt teenustel ettenähtud mahus ja teha koostööd spetsialistiga;

1.2.3. Allkirjastada teenuse kasutamise kohta osavõtuleht/andmestik, mis annab aluse teenuse kasutamiseks Eesti Töötukassa/Sotsiaalkindlustusameti vahenditest (s.t et on Teenuse saajale tasuta). Osavõtulehe/andmestiku mitte allkirjastamisel tasub Teenuse saaja kasutatud teenuste eest ise;

1.2.4. Tegeleda iseseisvalt spetsialistide poolt antud harjutuste või ülesannetega;

1.2.5. Teenusele mitte tulemisel teatada sellest spetsialistile või meeskonna juhile mitte hiljem kui 1 (üks) tööpäev enne teenuse algust;

1.2.6. Mitte ilmuda teenusele alkoholi- ja/või narkojoobes;

1.2.7. Kliendid, kes osalevad Aura Keskuses toimuval füsioterapeudi teenusel, on kohustatud järgima Aura Keskuses viibides igal ajal Aura Keskuse majakorda ja mitte tekitama Teenuse osutajale või Aura Keskuses viibivatele kolmandatele isikutele kahju. Aura Keskuse majakord on toodud Aura Keskuse kodulehel www.aurakeskus.ee.