Activitas eetikakoodeks

Meie meeskonnas töötavad oma ala professionaalid, kes soovivad oma tööd teha hästi, saavutada seatud eesmärgid ning tagada kliendi rahulolu.

Suhtume oma kolleegidesse, klientidesse ja koostööpartneritesse austusega.

Meie juures on kliendid võrdsed olenemata nende rahvusest ja teenustest mida nad kasutavad.

Informeerime oma kliente, kuidas teenuse osutamine meie juures toimub ning oleme kliendile toeks kogu teenuste kasutamise vältel.

Selleks, et teaksime mida üksteiselt oodata, oleme sõnastanud ja järgime oma igapäevatöös eetikakoodeksit ning klientide õiguseid ja kohustusi.

Teenuse osutamisel lähtume EV seadustest, Activitase teenuse osutamise põhimõtetest.

Kaasame klienti tema rehabilitatsiooni eesmärkide seadmisel, tulemuste hindamisel ning temaga seotud oluliste otsuste tegemisel.

Teenuse osutamisel teeme meeskonnatööd. Kaasame vajadusel teisi meeskonnaliikmeid ning kliendi nõusolekul võrgustikuliikmeid.

Osutame teenust kliendile võimalikult sobivas keskkonnas.

Ootame kliendi tagasisidet ning küsime kliendi tagasisidet.

Arvestame klientide, töötajate ja koostööpartnerite ettepanekuid oma teenuste paremaks muutmisel ja arendamisel.

Hoiame meile teenusega teatavaks saanud informatsiooni enda teada ja kasutame seda ainult teenuse osutamiseks. Me tagame andmete turvalisuse ja kaitse edastades need ainult seaduslikul alusel vastutavale töötlejale (Sotsiaalkindlustusametile või Eesti Töötukassale) ega jaga kliendi andmeid kolmandate isikutega ilma kliendi nõusolekuta.

Anname teada, kui ei saa kokkulepitud ajaks teenusele tulla. Heaks tavaks on, et nii spetsialistid kui kliendid teavitavad muudatustest hiljemalt üks tööpäev enne kokku lepitud aega.