Isikuandmete töötlemine ja intellektuaalne omand Activitas ja Activitas Holding OÜ-s

Isikuandmed on kõik isiku tuvastamist võimaldavad andmed. Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust.

Seega tuleb isikuandmetena käsitleda kõiki andmeid, mis kasvõi kaudseltki on füüsilise isikuga seostatavad.

Seaduse järgi jagunevad isikuandmed nö “tavalisteks” ja „eriliigilisteks“ (varasemalt nimetatud kui „delikaatseteks“) isikuandmeteks ehk tundlikumateks andmeteks, milleks on muu hulgas inimese tervise andmed. Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming.

Activitas OÜ ja Activitas Holding OÜ töötleb isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisel.

Töötleme Teie isikuandmeid, kui:

Tulete meile rehabilitatsiooniteenusele

Töötleme Teie isikuandmeid, et sõlmida teenuseosutamise leping ja osutada sotsiaalset ja tööalast rehabilitatsiooni teenust vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. St et küsime andmeid, mida seaduse või teenuse osutamise lepingu alusel on meil kohustus koguda ja töödelda. S.h töötleme teie terviseseisundit puudutavaid andmeid.Teie isikuandmete töötlemiseks küsime Teilt selleks teenusele tulles kirjalikku nõusolekut.

Tulete meile teenusele koostöölepingute rahastusel

Küsime andmeid, mida seaduse või teenuse osutamise lepingu alusel on meil kohustus koguda ja töödelda. S.h töötleme teie terviseseisundit puudutavaid andmeid. Teenuste raames kogutavate, töödeldavate ja säilitatavate andmete koosseis ja tähtaeg tuleneb seadustest ja rahastaja lepingutest.

Osalete spordifüsioteraapia loengus

Kasutame Teie isikuandmeid loengusse registreerimiseks ja tagasiside küsimiseks

Saadate meile e-kirja

Kasutame Teie isikuandmeid kirjale vastamiseks.

Soovite endaga seotud dokumentide väljastamist

Kasutame Teie isikuandmeid soovitud dokumentide väljastamiseks.

Kandideerite meile tööle

Küsime nõusolekut infokirja saatmiseks Activitas teenuste ja toodete kohta.

Activitas saadab klientidele uudiskirju, meeldetuletusi, kutseid teenusele ja teavet uute ja olemasolevate teenuste ja toodete kohta kliendi e-posti aadressile ainult juhul, kui klient on selleks avaldanud soovi, sisestades veebilehel e-posti aadressi või andnud kirjalikult teada enda soovist otsepostituse teadete saamiseks. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-posti aadressile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest, andes sellest meile teada e-kirja teel andmekaitse@activitas.ee.

Kirjavahetus

Eraelu puudutavaid andmete kaitsmine, kui saadate meile näiteks e-kirja.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid. Kui Teie pöördumine sisaldab väga tundlikku teemat ehk delikaatseid isikuandmeid (nt kirjeldate oma terviseprobleemi, saadate suunamiskirja vms), piirame dokumentidele juurdepääsu majasiseselt. Selliste dokumentidega saavad tutvuda spetsialistid, kelle tööülesannete täitmiseks on see vajalik.
Teie pöördumises sisalduvaid isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks. Kui peame Teile vastamiseks kelleltki teiselt järelepärimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalselt, hädavajalikus mahus.

Vaatamata kehtestatud juurdepääsupiirangule väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on selle küsimiseks otsene seadusest tulenev õigus (nt politsei, Tervisekassa, Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa, kohus jms) ja põhjendatud vajadus.

Delikaatseid isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel.

Teiega peetud kirjavahetust võime kasutada ka asutusesiseselt oma töö kvaliteedi ja töökorralduse hindamiseks. Kirjavahetuse baasil koostatav statistika ja kokkuvõte on umbisikulised ehk neis ei tooda välja pöörduja nime. Eraisikutega peetud registreeritud kirjavahetust säilitame 5 aastat. Seejärel hävitame tähtaja ületanud dokumendid.

Kuidas hoiame teie isikuandmeid, kui külastate meie kodulehte?

Kui külastate meie kodulehte ja tutvute sealse infoga, piirduvad teie kohta kogutavad ja säilitatavad andmed Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga), Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga ning külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

Me ei seo IP-aadresse isikut tuvastava teabega.

Me kogume ja säilitame andmeid selle kohta, millist kodulehe osa te külastate ja kui kaua seal peatute. Neid andmeid kasutame külastusstatistika koostamiseks, et selle põhjal meie kodulehte arendada ja muuta see külastajasõbralikumaks. Selleks kasutame kodulehel küpsiseid ehk väikeseid tekstifaile, mis salvestatakse Teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui meie kodulehte külastate.

Kui Te ei soovi, et küpsiseid salvestatakse Teie arvutisse, siis saate need blokeerida oma veebilehitseja sätetes.

Juhime Teie tähelepanu, et kuigi Activitas OÜ ja Activitas Holding OÜ veebilehe külastamine on võimalik ka küpsiste kasutamist keelates, võib siiski juhtuda, et teatud teenused või saidi teatud osad ei tööta ootuspäraselt. Küpsistest keeldumine võib piirata Activitas OÜ ja Activitas Holding OÜ veebilehe kasutamisvõimalusi.

Kuidas hoiame teie isikuandmeid, kui kandideerite meile tööle

Meile tööle kandideerides lähtume kandidaadi avaldatud teabest ja avalikest allikatest. Kui toote CV-s välja soovitajad, siis võime teie poolt soovitajatena nimetatud isikutega suhelda. Meile tööle kandideerides on teil õigus saada teada, milliseid andmeid me teie kohta kogunud oleme.

Teil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ning anda selgitusi või esitada vastuväiteid. Teiste kandidaatide andmeid me ei avalda.

Kuidas saate tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud?

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus, et oleksime isikuandmeid väljastades veendunud Teie isikusamasuses.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ja enda isikuandmete töötlemise lõpetamist (kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam lepingulist või seaduslikku alust). Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Saame nimetatud õigusi piirata ja jätta Teie taotluse rahuldamata, kui see:
Samuti ei väljasta me teile Teie isikuandmeid juhul, kui see:
– kahjustab teise isiku õigusi ja vabadusi;
– takistab kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
– raskendab tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
– ohustab lapse põlvnemise saladuse kaitset.

Andmete mitte väljastamise puhul on Teil õigus esitada meie otsuse peale vaie Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda halduskohtusse.

Kuidas saada täpsemat infot enda isikuandmete töötlemise kohta Activitas ja Activitas Holding OÜ-s?

Kõigis küsimustes, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega Activitas OÜ-s, saate vastuse meie andmekaitsespetsialistilt, Kristi Rembel-Tõnissonilt. Palume selleks kirjutada e-posti aadressil andmekaitse@activitas.ee.

Päringutele isikuandmete kasutamise kohta vastame esimesel võimalusel ja mitte hiljem, kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

Kõigis küsimustes, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega Activitas Holding OÜ-s, saate vastuse meie andmekaitsespetsialistilt, Kristi Rembel-Tõnissonilt. Palume selleks kirjutada e-posti aadressil andmekaitse@activitas.ee.

Päringutele isikuandmete kasutamise kohta vastame esimesel võimalusel ja mitte hiljem, kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

Intellektuaalne omand

Activitas OÜ ja Activitas Holding OÜ veebilehe sisu koos piltide ja tekstidega kuulub eelpoolnimetatud ettevõtetele ning on kaitstud intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate õigusaktidega. Activitas OÜ ja Activitas Holding OÜ veebilehe sisu levitamine või ärilisteks eesmärkideks kasutamine täielikult või osaliselt on keelatud ilma Activitas OÜ või Activitas Holding OÜ kirjaliku nõusolekuta.