Tööalase rehabilitatsiooni teenuste saamine või ettevalmistatud programmis osalemine

Tööalast rehabilitatsiooni on õigus saada tööealistel (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimestel. Inimestel, kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime. Inimestel kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad, ajateenistuses olijad) või otsivad tööd (on registreeritud töötud). Inimestel, kellel puude või haiguse tõttu esinevad mitmed takistused/piirangud tööle asumisel või töökoha säilitamisel. Inimestel, kellel puude või haiguse tõttu esinevad mitmed takistused/piirangud õppima asumisel või õpingute jätkamiseks (16-aastased ja vanemad).

Lisaks on võimalik saada sõidu ja majutustoetust Eesti Töötukassa poolt. Sõidu- ja majutustoetuse arvestamisel  võetakse aluseks lühim vahemaa töötukassa infosüsteemi märgitud teie tegeliku elukoha aadress ja teenuse toimumiskoha vahel. Sõidu ja majutustoetuse suurus on 10 senti ühe kilomeetri eest, kuid mitte rohkem kui 26 eurot päevas. Toetust makstakse, kui vahemaa ühel suunal on üle 500 meetri. Toetust ei maksta nende päevade eest, mil teenusel ei osaletud. Toetus makstakse kord kuus teie esitatud pangakontole teenusel osalemisele järgneva kuu jooksul.

 • Registreerimine Töötukassa hindamisel osalemiseks

  Registreerige ennast Teile sobivas Töötukassa osakonnas rehabilitatsioonivajaduse hindamisele. Töötukassa osakondade kontaktid saate küsida Töötukassa infotelefonilt 15501 või vaadata Töötukassa veebilehelt https://www.tootukassa.ee/kontaktid/tootukassa-esindused.

 • Töötukassa hindamisel osalemine

  Kokkulepitud ajal hindab juhtumikorraldaja Teie rehabilitatsiooniteenuse vajadust. Seate koos juhtumikorraldajaga rehabilitatsiooni eesmärgi.

 • Registreerimine tegevuskava koostamiseks või programmis osalemiseks rehabilitatsiooniasutuses Activitas

  7. päeva jooksul töötukassa hindamisest saate kokku leppida rehabilitatsiooniasutuses Activitas tegevuskava koostamise aja või programmis osalemise algusaja telefonil 50 13 410, emailil info@activitas.ee või kodulehe kontaktivormilt.

 • Hindamisel osalemine tegevuskava koostamiseks Activitases

  Tegevuskava koostamine toimub meeskonna hindamisena, mis on kokku pandud vastavalt Teie probleemidele. Hindamisel selgitatakse koostöös Teiega välja probleemid, vaadatakse üle juhtumikorraldajaga seatud eesmärk ja planeeritakse tegevused. Edastame Teile valmis tegevuskava tutvumiseks 2 nädala jooksul alates Teie hindamisest koos ajakavaga teenustel osalemiseks. Teie poolt heaks kiidetud tegevuskava edastatakse Teie juhtumikorraldajale. Töötukassa kinnitab tegevuskava.

  Hindamisel osalemine tegevuskava koostamiseks Activitases ei ole vajalik Programmis osalemisel. Programmis osalemisel viiakse tegevused läbi valmis programmi alusel.
 • Teenustel osalemine Actvitases

  Alustame teenustega planeeritud ajakava ja tegevuskava alusel.

 • Tulemuste hindamine

  Püstitatud eesmärgi saavutamise hindamine ja kliendi tagasiside koos meeskonna juhiga viimasel kohtumisel.