Activitas koostööpartnerite tagasiside 2017 kohta

Activitas OÜ viis perioodil 08 – 26 jaanuar 2018 teistkordselt läbi koostööpartnerite tagasisideküsitluse. Tagasisideküsimustik saadeti 35-le olulisemale koostööpartnerile, küsimustikule saadi 12 vastust (2017 a vastavalt 41 välja saadetud küsimustikku ja 10 vastust). Tagasisideküsitlusele vastajad jaotusid järgnevalt: Eesti Töötukassast 10 vastajat, 1 vastaja Sotsiaalkindlustusametist ja 1 Lähte Ühisgümnaasiumist. Nagu ka esimese tagasisideküsitluse puhul, olid tagasiside andmisel aktiivseimad Eetsi Töötukassa esindajad.

Rahulolu senise koostööga

11 vastanut hindasid senist koostööd hindega „5“, üks vastanud hindega „4“. 2017 a olid kõik 10 vastanut hinnanud koostööga rahulolu maksimumpunktidega „5″.

Hinne 5, olen väga rahul, 91,67%
Hinne 4, olen rahul, 8,33%
Hinne 3, 0%
Hinne 2, 0%
Hinne 1, 0%

Põhjustena toodi välja

“Mulle väga meeldib, et kliendiga tehakse sisulist tööd ning rehabilitatsiooniteenus on eesmärgipärane. Kui mul on olnud küsimusi või muresid, olen alati saanud asutusega kiiresti ühendust, tagasiside on kiire olnud.”

“Activitas OÜ teenuse kvaliteet on lihtsalt väga hea ning kordagi ei ole juhtunud olukorda, et Activitas ei oleks mingite probleemide või muude asjaolude koorumisel kliendile teenuse osutamise ajal töötukassat olukorrast teavitamata jätnud.”

“Alati saab kontakti, alati saab vastuse.”

“Meeldiv suhelda, aktiivsed kaasamõtlejad, kiire reageerimine, põhjalikud ja sisukad tegevuskavad.”

“Minu töölõigu juures olete korrektsed ja täpsed.”

“Korrektne ja kiire asjaajamine, viisakas suhtlus, hea dokumentide vormistus.”

“Suhtlemisel ollakse väga viisakad. Asjaajamisel õigeaegsed ja korrektsed.”

“Parim koostöö Tartu rehabilitatsiooniasutustega, suhtlemine asjakohane, lahendustele orienteeritud.”

“Asjatundlikkus, põhjalikkus, meeldiv suhtlus.”

“Väga meeldiv koostöö, kiired ja asjakohased vastused küsimustele, ettepanekud ja nõuanded samuti.”

“Tegevusplaanid on põhjalikud, teenused ees märgistatud, rehabilitatsioonispetsialistid nõustavad klienti töökohal ning teevad ettepanekuid abivahendi vajalikkusest. Teenuste kokkuvõte informatiivne. Rehabilitatsiooni meeskond pakub tööalast rehabilitatsiooni, mitte taastusravi ning seega teenuse kasu inimesele on pikaajalisem.”

Koostööpartnerite ettepanekud koostöö parandamisele/arendamisele

Minu arvates toimib hetkel kõik hästi.

Väga ootan Activitase laienemist nt Viljandisse, et sellise kvaliteediga teenust saaksid ka need inimesed, kelle jaoks Tartu vahet sõitmine on raskendatud.

Kui koostöö jätkus seniselt, siis kõige olulisem ongi lihtsalt teadmine, et vajadusel võib alati helistada.

Jätkake samas vaimus.

Jätkata samas headuses.

Soov, et kõik sujuks sama hästi nagu siiani.

Ei oska midagi parandada.

Jätkata samas vaimus, suhelda küsimuste, probleemide ilmnemisel. Vahetada infot klientide osas.

Aeg-ajalt korraldada kohtumisi arutamaks kliendilugusid või üldiseks aruteluks ja koostöö parendamiseks. On meil juba ka plaanis.

Töötavad kliendid sooviksid teenust saada õhtusel ajal. Võib-olla võiks mõnel nädalapäeval olla võimalik saada teenust nt. kuni kella 19-ni.

Koostööpartnerid tõid koostööst saadud lisandväärtuse ja kogemusena välja järgmist:

Ma arvan, et kasvanud on mu teadlikkus rehabilitatsioonist üleüldiselt. Meeldis see, et asutusest käidi oma rehabilitatsiooniprogrammi tutvustamas.

Activitase teenuse kvaliteet ja hea koostöö on see, mis annab meile rohkem julgust õigustatult oodata sarnast kvaliteeti ka teistelt rehabilitatsiooniasutustelt.

Oluline sisend rehabilitatsioonivaldkonna arendamiseks.

Väga oluline on aimu saada rehabilitatsiooniasutuse mõtetest TRT osas. Samuti on Activitas tutvustanud uusi tooteid töökoha ergonoomilisemaks muutmiseks.

Abivahendi ja töökoha kohandamise vajaduse hindamisel olen saanud häid mõtteid.

Põhjalik teenuspakkuja. Hea koostööd teha.

On hea tõdeda, et rehabilitatsiooniasutusel on võimalik koostada dokumendid kooskõlas õigusaktide ja reeglitega.

Meeldiv asjaajamine.

Teadmised abivahenditest.

Koostöö on sujunud väga hästi. Klienditöös näen edasiminekut tänu teie rehabilitatsiooni teenuse heale kvaliteedile.

Korrektne asjaajamine ja osavõtlikkus, mida tuua eeskujuks ka teistele partneritele. Rahulolevad kliendid!

Ühised infopäevad.

Activitas OÜ soovitamine

Soovitusindeksi meetodi kasutamise alusel saame öelda, et kõik tagasisidele vastanud koostööpartnerid soovitaksid Activitas OÜ teenuseid oma sõbrale, tuttavale või koostööpartnerile (sama tulemus, mis 2017 aastal).

100%

Soovitaks Activitase teenuseid sõbrale või tuttavale

Soovitamist põhjendatakse järgnevalt:

Siiamaani olen rahul teie asutuse töö kvaliteediga.

Asutuses töötavad oma ala spetsialistid; näha on, et töö on eesmärgipärane. Kiire reageerimine probleemide korral ning meeldiv suhtlemine.

Senise hea koostöö ning klientide tagasiside põhjal. Activitas OÜ-s osalevad kliendid saavad alati juurde palju optimismi, suureneb ka motivatsioon.

Professionaalsed tegijad, teenuste vajadus on kenasti põhjendatud. Näha, et on suudetud tabada kliendi probleemi.

Hindan teie asjatundlikkust teenuse osutamisel ja soovi teenust veelgi arendada.

Väga heade spetsialistide pärast.

Tartu linnas asuv sõbralik kollektiiv, mille juures laps tunneb end hästi.

Usaldusväärne partner.

Väga asjatundlikud töötajad ja kindlasti saab abi!

“Töökoha hindamine ja vajadusel sobiva abivahendi soovitamine- väga oluline, et inimene suudaks “”targemalt”” tööülesandeid sooritada ja kauem tööturul töötada.

Sageli on terviseprobleemide põhjuseks valed töövõtted ja oskus enda füüsilise ja vaimse tervise eest hoolitseda.”

Põhjendusena, miks Activitast ei soovitataks toodi järgnev

Sellist põhjendust ei ole.

Kui klient ei kuulu sihtgruppi.

Ei ole sellist põhjust. Võru inimestel on takistuseks teenuse kaugus. Kindlasti on oluline, et kliendil oleks võimalik teenuse osutaja juurde minna. Enne registreerimist, tuleb kõiki asjaolusid arvesse võtta.

Activitas meeskond tänab kõiki tagasiside eest. Teie poolt toodud tagasisidet ja ettepanekuid kasutame oma teenuste parendamisele.