Activitas on usaldusväärne teenusepakkuja koostööpartnerite hinnangul

Activitas OÜ viis 01.02-14.02.2019 koostööpartnerite tagasisideküsitluse hindamaks 2018 a tehtud koostööd. Tagasisideküsimustik saadeti 48-le olulisemale koostööpartnerile, küsimustikule vastas 15 koostööpartnerit. Tagasisideküsitlusele vastajad jaotusid järgnevalt: Eesti Töötukassast 13 vastajat ja 2 vastajat Sotsiaalkindlustusametist.

Rahulolu senise koostööga

Kõik vastanud hindasid koostööga rahulolu maksimumpunktidega „5″

100%

Hinne 5, olen väga rahul

Põhjustena toodi välja

“Info kiire vahetamine, põhjalik ja selgitustega tegevusplaan. Individuaalne lähenemine kliendile.”

“Olete üks meie parimatest partneritest, kelle töö kvaliteediga oleme väga rahul.”

“Leian, et Activitas OÜ on tööalase rehabilitatsiooniteenuse osutajana tõeliselt eesrindlik (eesmärgid on alati selged, kliente motiveeritakse kogu protsessi vältel ja nad on kaasatud protsessi, ajakavad pannakse kliendiga kohe paika jms) ja heaks eeskujuks teistele.”

“Väga hea tööalase rehabilitatsiooniteenuse partner. Põhjalikud tegevuskavad, kliendist lähtuvad. Hooliv suhtumine nii klienti kui koostööpartneritesse. Alati võimalik kliendilugusid arutada, koostöövalmis spetsialistid.”

“Kiire ja asjalik.”

“Kiire, konstruktiivne ja täpne.”

“Lihtne suhelda ja koostööd teha kui organisaator on täpne ja väga kohusetundlik.”

“Kiire info vahetus ja meeldiv koostöö.”

“Usaldusväärne koostööpartner.”

“Minu klientide jaoks on alati aega olnud, tekkinud küsimused saame kiiresti läbi arutada.”

“Kvaliteetse, professionaalse teenuse pakkumine. Kiired lahendused.”

“Vajadusel saab kiirelt kätte kontaktisiku, koostöö sõbralik ja mitmekülgne teenuste pakkumine.”

“Koostöö on sujunud.”

Koostööpartnerite ettepanekud koostöö parandamisele/arendamisele

“Hoida omavahelist kontakti.”

“Jätkata regulaarset infovahetust. “

“Võin vaid soovida, et Teie energia ja motivatsioon ei raugeks. “

“Pole konkreetset ettepanekut. Tegutseme kõik ühe eesmärgi nimel, et klientidele parimat pakkuda Ei oskagi hetkel midagi välja tuua. “

“Ettepanekuid ei ole, olen rahul. “

Koostööpartnerid tõid koostööst saadud lisandväärtuse ja kogemusena välja järgmist:

“Näeme, kuidas on võimalik teostada efektiivseid rehabilitatsioonisekkumisi praktikas ning saame tuua teie kogemused näiteks meie teistele partneritele.”

“Kliendid on väga palju saanud professionaalset abi ja nõu elukvaliteedi parandamiseks. “

“Saab eeskujuks tuua teistele teenuseosutajatele teenuse kiiruse ja täpsuse osas.”

“Tööalase rehabilitatsiooni raames selgub abivahendi vajadus.”

“TRT on abiks olnud mitmetele klientidele. Olen saanud soovitusi, mida võiks kliendiga edasi teha, kuidas teda paremini tööotsingutel või tööl püsima jäämisel toetada. “

“Activitaselt on tulnud väga ajalikud tööalase abivahendi vajaduse hinnangud.”

“Rahulolevad kliendid.”

“Väga hea koostöö abivahendite hindamise ja kasutusele võtmise osas.”

“Teie asutuse poolt on tulnud häid ettepanekuid süsteemi parandamiseks.”

“Teiega koostööd saab teistele eeskujuks tõsta.”

“Julgus saata klienti rehabilitatsioonile. Usaldan täielikult Activitase spetsialiste. “

“Kuna teenuste pakkujate kvaliteet on erinev siis on hea näha ja tunda asjalikku, eesmärgipärast ning tegusaid tegijaid.”

“Soovime töötada samuti kiiresti ja asjalikult.”

“Kliendid on saanud abi.”

“Saab usaldada, et annate parima kliendile.”

Activitas OÜ soovitamine

Soovitusindeksi meetodi kasutamise alusel saame öelda, et kõik tagasisidele vastanud koostööpartnerid soovitaksid Activitas OÜ teenuseid oma sõbrale, tuttavale või koostööpartnerile.

100%

Soovitaks Activitase teenuseid sõbrale või tuttavale

Soovitamist põhjendatakse järgnevalt:

“Head koostöökogemused, konstruktiivne tagasiside Activitaselt, hea tagasiside klientidelt.”

“Hea koostöö, kliendile orienteeritud, individuaalne lähenemine.”

“Olen rahul osutatavate teenuste kvaliteediga.”

“Teil töötavad oma ala professionaalid, kes hoolivad oma klientidest.”

“Väga usaldusväärne partner, kes tuleb poolele teele vastu.”

“Teenusel käinute tagasiside saadude teenustele on olnud väga positiivne.”

“Enamus kliente on saanud sealt reaalselt abi ja nende tegevusvõime on paranenud. Need, kelle tulemused pole nii head, pole ka ise olnud väga motiveeritud endaga tegelema.”

“Kui on füüsilised probleemid, siis kindlasti soovitaksin julgelt. Mõne raskema psüühilise diagnoosiga klient ilmselt ei pruugi Activitase TRT-le sobida, aga kindlasti oleneb ka häirest ja kliendist. “

“Kirjeldan klientidele: Tugev tegija.”

“Usaldusväärne.”

“Tugev tegija.”

“Head kogemused klientide poolt.”

“On olnud hea tagasiside, olen tutvunud ise asutusega.”

“Kliendikeskne asutus. “

Activitas OÜ meeskond tänab kõiki tagasiside eest. Teie poolt toodud tagasisidet ja ettepanekuid kasutame oma teenuste parendamisele. 18.02.2019