Abivahendite vajaduse hindamise ja saamise tagasiside

Activitas OÜ on tööalase rehabilitatsiooniteenuse raames viinud läbi klientide tööks vajaliku abivahendi vajaduse hindamise ning koostanud sellekohase kirjaliku hinnangu Eesti Töötukassale.

Activitas OÜ eesmärk on sellega toetada vähenenud töövõimega isikutel vajalike abivahendite saamist ja kasutamist oma tööülesannete sooritamisel.

Activitas OÜ ei otsusta abivahendi saamist, vaid annab enda poolse soovituse sobiva abivahendi osas, otsuse abivahendi saamise osas langetab Eesti Töötukassa. 2016 aastal koostati taolisi hinnanguid 6-le kliendile.

Activitas OÜ viis 2017 aastal periood 17-24 märts 2017 esmakordselt läbi abivahendite vajaduse hindamise ja abivahendite saamise tagasisideküsitluse.

Tagasissideküsimustik saadeti 7-le Eesti Töötukassa spetsialistile, kellele oli Activitas OÜ 2016-aastal tööalase rehabilitatsiooni teenuse raames esitanud ja teinud koostööd kliendi abivahendi vajaduse hindamise osas. S.h esitanud abivahendi vajaduse hinnangu. Küsimustikule saadi 5 vastust.

Tagasiside eesmärk oli saada tagasisidet, kas klient sai endale soovitatud abivahendi, Activitas OÜ poolt koostatud abivahendite vajaduse hindamise kokkuvõttele (koostatud kirjalikule dokumendile) ja koostööle.

Tagasisidet kasutame teenuse tulemuste hindamiseks ning koostatavate hinnagute ja koostöö parandamiseks.

Abivahendi hinnangu tulemus

2016 aastal koostati Activitas OÜ poolt abivahendite vajaduse hindamine (koostati kirjalik hinnang Töötukassale) 6-le kliendile.

Tagasiside tulemusel sai Activitas OÜ poolt soovitatud abivahendi:
2 inimest sai soovitatud abivahendi.
3 inimest ei ole veel töökohta leidnud, mistõttu pole veel tööks vajalikku abivahendit saanud (1 neist sai SKA kaudu abivahendi).
1 inimene Ei ole veel Töötukassas abivahendi komisjoni jõudnud.

Activitas OÜ poolt soovitatud abivahendi saamine

2 abivahendi saanutest sai Activitas OÜ poolt abivahendi hinnangus toodud abivahendi, 1 sai hinnangus tooduga samaväärse abivahendi kuna Töötukassa peab küsima abivahendi hankimisel hinnapakkumise ning ühel juhul sai isik mitu abivahendit.

Activitas OÜ poolt koostatud abivahendi vajaduse hinnang

Hinnati 4 palli süsteemis (kus 1- hinnang oli puudulik; 4- hinnang oli põhjalik ja piisav)

2-l juhul hindega 3 ja 3-l juhul hindega 4.

Põhjendustena toodi välja:

 • Ma olen seni varem vähe selliste hinnangutega kokku puutunud aga mulle tundub, et need on piisavalt põhjalikud.
 • Hinnangus toodud põhjendust sai edukalt kasutada süsteemis abivahendi vajaduse sisestamisel.
 • Puudujääke ei olnud. Teenuse pakkujaga on alati võimalik ka telefoni teel täpsustada abivahendi vajadust.

Activitas OÜ poolt antud soovitusi sobiva abivahendi osas

Hinnati 4-palli süsteemis (kus 1- hinnang oli puudulik; 4- hinnang oli põhjalik ja piisav)

2-l juhul hindega 3 ja 3-l juhul hindega 4.

Põhjendusena toodi välja:

 • Soovitus oli piisavalt põhjendatud ja ka kliendile oli selgitatud abivahendi vajadust.
 • Minu meelest oli piisav ja põhjalik.

Abivahendite vajaduse hindamisega seotud üldist koostööd Activitas OÜ-ga

Hindasid Töötukassa spetsialistid järgnevalt:

 • Mitte ükski teine rehabilitatsiooniasutus pole sellesse siin Tartus nii põhjalikult suhtunud.
 • Ei oska selle kohta veel üldistavat hinnangut anda.
 • Koostöö Activitasega on väga hea. Tööalaste abivahendite hinnanguid võiks pigem teha füsioterapeut, igapäevaelu toimetuleku abivahendite puhul on ehk tegevusterapeut kompetentsem. Siiani on olnud minu arvates meie koostöö väga hea.
 • Pigem hea.
 • Olen koostöö osas väga rahul.

Taolist koostööd rehabilitatsiooniasutusega pidasid kõik tagasisidele vastanud väga oluliseks.

Põhjustena toodi välja:

 • Usun, et selle infoga saab reaalselt inimest aidata, eriti just juba töötavaid.
 • Tihtipeale saab klient info võimalikest abivahenditest rehabilitatsiooniteenuse käigus. Näiteks ühele kliendile oli soovitatud kahte abivahendit, millest ühe ta hankis endale ise ning väidetavalt kasutab seda nii tööl kui kodus.
 • See hoiab kokku aega, sest rehabilitatsiooni meeskond tegeleb tööalase rehabilitatsiooniga, tegeleb kliendiga põhjalikumalt ja saab töökohta hinnata ja näha seal abivahendi vajadust. Kindlasti oleks hea oma tähelepanekutest juhtumikorraldajale teada anda ja ehk kõik koos läbi rääkida, koos kliendiga.
 • Väga, abivahendi hindamise ja põhjenduse olulisus. Samas kindlasti loodan, et ka rehabilitatsiooniasutused vaatavad asjaolusid laiemas pildis, kas tegemist tööalase või tavaabivahendiga.
 • Koostöö on edasimineku ja muutuste alus. Mul on hea meel, et OÜ Activitas meeskonnaga on meeldiv koostööd teha.

Täname kõiki tagasisideküsitlusele vastanuid!
Activitas OÜ meeskond

Kui vajad töötamiseks abivahendit vaata Activitas abivahendialane nõustamine teenust