Tagasiside spordifüsioteraapia aine kohta

Tagasiside koostati Lähte Ühisgümnaasiumi spordikallaku valinud õpilastele Activitas poolt läbi viidud spordifüsioteraapia aine kohta aastal 2017. Aines osales 13 õppijat. Aine maht oli 26 akadeemilist tundi. Tagasisideküsimustikule vastas 10 osalejat.

Kõik vastanud pidasid aine ülesehitust ja järjestust loogilisena. Kommentaaridena toodi välja näiteks,

„Õppisime kõike algusest peale loogilises järjekorras, mis aitas kursuse lõpus kõigest aru saada täielikult“.
„Kõigepealt luud ja lihased ja siis alles teemad, mida nendega peale hakata jne“.

Ainet pidasid sisult täielikult arusaadavaks 9 vastanut, 1 vastanu osaliselt arusaadavaks. Osaliselt arusaadava puhul toodi kommentaarina, et mõned teemad sain liiga kiirelt läbi võetud, kuid muidu oli aine sisu arusaadav. Aine sisu arusaadavuse põhjendustena toodi õppijate poolt välja näiteks,

„Kõike seletati ja demonstreeriti arusaadavalt ja täpselt“.
„Saime rahulikult tunnis läbi seletada kogu materjali ja töölehed olid ka arusaadavad“.
„Sisust sain aru, aga oleks võinud olla terve aasta jooksul tunnid“.

Õppijad leidsid, et ainet anti edasi arusaadavalt, 8 vastanut olid sellega täielikult nõus ning 2 vastanut osaliselt nõus. Osaliselt nõustunud kommenteerisid oma vastust sellega, et õppeaine kestus võiks olla natukene pikem. Kommentaaridena toodi välja näiteks,

„Hea õpetaja oli, kes selgitas kõike hästi“.
„Head seletused, põhjalikud ja alati koos näidetega“.
„Saime aru kõigest. Küsimuste korral seletati asi kohe arusaadavalt lahti“.
„Ainet anti edasi arusaadavalt (koos näidetega jne) kuid kohati liiga kiiresti“.

Aines osalenutes 7 arvab, et saab aines saadud teadmisi täielikult rakendada, 3 et osaliselt. Vastanud pidasid oluliseks, et omavad sportlasena rohkem teadmisi ning on edaspidi teadlikumad nii sporti tehes kui ka näiteks toitumise valikul.

„Tegeledes ise spordiga, saan vigastusi ennetada, ravida jne“.
„Tegelen igapäevaselt spordiga ning need teadmised (taastumine, teipimine, venitused jm) on minu igapäevases elus olulised“.

Ebaolulisi teemasid vastanud välja ei toonud. Aine olulisemate teemadena toodi välja näiteks: Luud ja lihased, teipimine, toitumine, erinevad venitused, puhkus.

„…teemad on olulised eriti kuna oled sportlane“.

Soovituste ja ettepanekutena toodi enamasti välja rohkem praktilist tööd ja aine pikem kestus. Samuti soov aines osaleda varem, 10-11 klassist alates.

Järeldus

Õpilased soovivad rohkem aega pühendada lihaste funktsioonide õppimisele. Rohkem grupitööd ja analüüsivaid ülesandeid, mis aitavad erinevaid teemasid kinnistada – taaskord aja küsimus. Rohkem praktilisi tunde ja tegutsemist.

Kõik aines osalenud õppijad leidsid, et õppeaine oli nende jaoks huvitav, vajalik ja sportlaskarjääri mõttes väga arendav ning olulise tähtsusega. Arvatakse, et selle kursusega oleks kasulik isegi varasemalt pihta hakata (10 või 11 klassis). Päris mitmes õpilases tekitas või tugevdas soovi füsioterapeudi eriala õppima minna.

Tutvu Actvitas spordifüsioteraapia teenusega siit