Raha napib ravimite ostmiseks – täiendav ravimihüvitis

Oma töös olen kokku puutunud tihti probleemiga, kus inimestel jäävad ravimid välja ostmata kas osaliselt või täielikult rahanappuse tõttu.  Haigekassal on olemas täiendav ravimihüvitis, mis kannab osaliselt retseptiravimitele tehtava kulutuse.

Mis on täiendav ravimihüvitis ja kuidas seda arvestatakse?

Täiendav ravimihüvitis on rahaline hüvitis ja selle maksmine toimub täiendavalt lisaks eelnevatele haigekassa poolt makstud soodustustele juhul, kui inimene ise on tasunud soodusravimite eest rohkem kui 384 eurot kalendriaastas. Täiendavat ravimihüvitist arvutatakse ainult ravimite loetelusse kantud ravimite (edaspidi soodusravimid) ostmisel. Täiendava ravimihüvitise arvestamisel ei võeta arvesse käsimüügiravimitele ja soodustust mitteomavatele retseptiravimitele tehtud rahalisi kulutusi.

Täiendava ravimihüvitise arvutamisel ei võeta arvesse haigekassa poolt juba eelnevalt apteegile tasutud summasid, samuti retsepti omaosaluse alusmäära ning summasid, mis ületavad ravimite piirhinda või hinnakokkuleppes märgitud hinda.

Haigekassa hüvitab ühe aasta jooksul kindlustatud isikule soodusravimite ostmisel 384–640 euro ulatuses makstud summast 50% (128 eurot) ja 640–1300 euro ulatuses makstud summast 75% (495 eurot). Seega võib maksimaalne täiendav hüvitis ühele inimesele ühes kalendriaastas ulatuda 623 euroni. 1300 eurot ületavate summade pealt täiendavat ravimihüvitist ei maksta.

Avalduse esitamine

Täiendava ravimihüvitise taotlemiseks piisab, kui kindlustatud isik või tema seaduslik esindaja on ühe korra vastavasisulise avalduse haigekassale esitanud.

Avalduse esitamiseks on järgmised võimalused:

Täiendava ravimihüvitise taotlemise avalduse blankett on saadaval haigekassa klienditeenindusbüroodes, Eesti Posti postkontorites ning haigekassa koduleheküljel (http://www.haigekassa.ee/blanketid/kindlustatu/ravhyv).

Kui avalduse esitab kindlustatud isiku seaduslik esindaja, peab ta avaldusele lisama koopia esindusõigust tõendavast dokumendist.

Avaldust võib esitada kogu kalendriaasta vältel ja täiendava ravimihüvitise arvestamisel lähtutakse alati kindlustatud inimese poolt kogu käesoleval kalendriaastal tehtud kulutustest.

Kuidas toimuvad väljamaksed?

Haigekassa kannab hüvitise saamise õiguse tekkimisel hüvitise inimese pangakontole kalendriaasta 25. aprilliks, 25. juuliks, 25. oktoobriks ja järgmise kalendriaasta 25. jaanuariks.

Kui isik tegi haigekassale avalduse kalendriaasta alguses, menetleb haigekassa nimetatud avaldust selle saabumise järel kalendriaasta igas järgnevas kvartalis uuesti, kuni isikule välja makstud hüvitise summa ulatub 623 euroni.

Kui kindlustatu esitab küll taotluse, kuid selle menetlemisel selgub, et ta pole teinud rahalisi kulutusi soodusravimitele sellises ulatuses ja tingimustel, mis lubaksid maksta täiendavat ravimihüvitist, siis hüvitist hakatakse tema pangakontole kandma juba esitatud taotluse alusel alates ajast, kui tal tekib õigus selle saamiseks.

Allikas: Eesti Haigekassa kodulehekülg http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/ravim

Artikli autor: Kristi Õunap

OÜ Activitas sotsiaaltöötaja