Koostööpartnerite tagasiside

Activitas OÜ viis 2017 aastal perioodil 1-24 märts 2017 esmakordselt läbi koostööpartnerite tagasisideküsitluse. Tagasisideküsimustik saadeti 41-le olulisemale koostööpartnerile, küsimustikule saadi 10 vastust.

Tagasisideküsitlusele vastajad jaotusid järgnevalt: Eesti Töötukassast 7 vastajat, 1 vastaja Sotsiaalkindlustusametist, Tartu Kutsehariduskeskusest ja Tartumaa Rajaleidja Keskusest.

Rahulolu senise koostööga

Kõik vastanud hindasid koostööga rahulolu maksimumpunktidega. Põhjustena toodi välja:

 • Kõik probleemid lahenevad kiiresti ja suhtlemine on sõbralik.
  Koostöö on olnud positiivne.
 • Kui kliendid on rahul, olen ka mina rahul. Hea on näha, et Activitases toimub teenuse osutamine väga eesmärgipäraselt ning püütakse arvestada ka klientide võimalustega (nt kaugemalt käijad saavad ühele päevale teenuseajad mitme spetsialisti juurde). Activitaselt tulnud tegevuskavad on alati põhjalikud ja korrektsed, samuti annate tagasiside ka igakuiste kokkuvõtetega.
 • Olen saanud kiiresti vastused oma küsimustele, väga hea koostöö meie ühiste klientide aitamiseks, aktiivne osalemine töötukassa organiseeritud infopäevadel, valmisolek pakkuda ja leida lahendusi üleskerkivatele probleemidele.
 • Kiire ja põhjalik tegutsemine Activitase poolt.
 • Meeldivad inimesed, meeldiv koostöö.
 • On toimunud KOOSTÖÖ kõige paremas mõttes. Minu silmis töötavad OÜ-s Activitas parimad spetsialistid.
 • Rahulolu kliendi tagasisidest; kiire reageerimine päringutele ja koostöövalmidus.
 • Professionaalsus, kliendikesksus, meeldiv koostöö klienditöös.
 • Kiire tegutsemine, meeldiv suhtumine koostöösse.

Koostööpartnerite ettepanekud koostöö parandamisele/arendamisele

 • Pöörata rohkem tähelepanu tööle rakendamisele/töökoha sälitamisele tööalase rehabilitatsiooni raames. Vahest tundub, et keskendute pigem klientide teadlikkuse arendamisele, mis on iseenesest hea, kuid kahjuks ebapiisav muutuste saavutamiseks. Tahaks aga, et rõhk oleks tööle asumiseks/ töökoha sälitamiseks vajaliku motivatsiooni ja oskuste arendamisele/õpetamisele.
 • 🙂 Kõige parem oleks, kui suudaksite laieneda nt Viljandisse, et antud kvaliteediga teenus saaks rohkematele inimestele kättesaadavamaks.
 • Kui samasugune suhtlus jätkub, siis ongi hästi.
 • Soovin, et koostöö jätkuks. Ei oskagi nimetada, mis parendamist vajaks.
 • Kuna kõik sujub hästi, ei oska midagi nimetada.

Koostööpartnerid tõid koostööst saadnud lisandväärtuse ja kogemusena välja järgmist:

 • Saab töötada pingevabalt. Suhtlemine asutusega korrektne, alati helistate ise, kui mina pole teid kätte saanud.
 • Teil on väga põhjalikud tööalase rehabilitatsiooni tegevuskavad. Nad on parimate hulgas. Ainuke soovitus nende puhul: täpsustage ja vajadusel parandage kliendi üldeesmärki. See on töötukassa ootus (erinevalt SKA-st).
 • Positiivne tagasiside klientidelt, kes on saanud Activitasest vajalikku abi. Klientide motivatsioon on teenuse raames tõusnud.
 • Parem arusaamine kliendi olukorrast seoses tema tervise seisundiga, prognoos paranemisele või kohanemine olukorraga.
 • Meie kutsehariduskeskuse HEV õpilased on saanud tööotsimise kogemuse ja/või leidnud oma esimese töökoha.
 • Olen kursis erinevate puuetega, rehabilitatsiooniteenusega.
 • Meeldib, et saame telefoni teel suhelda mitte ainult probleemide korral, vaid ka siis, kui on positiivset tagasisidet. Tean, et meil kõigil on kogu aeg kiire, kuid kui ma helistan, siis ei tunne ma, et segan või tüütan – aitäh!
 • Igakülgne abi, et kliendid saaksid vajaliku teenuse/abi.
 • Hindan hea lisaväärtusena individuaalsust ja kliendist lähtumist, selleni välja, et vajadusel olete saanud töö nii korraldada, et spetsialist on vajadusel-võimalusel aidanud ka transpordi ja isikliku abistamisega. Ühtlasi on inimesed toonud välja, et vajavad vesiteraapiat, mida oma teenusena ka pakute.
 • Loodan, et meie asustuse kliendid on palju abi saanud.

Activitas OÜ soovitamine

Soovitusindeksi meetodi kasutamise alusel saame öelda, et kõik tagasisidele vastanud koostööpartnerid soovitaksid Activitas OÜ teenuseid oma sõbrale, tuttavale või koostööpartnerile. Soovitamist põhjandatakse järgnevalt:

 • Kindlasti soovitan oma Tartu linna tuttavatele ja usun, et keegi ei pettu teenuste headuses.
 • Väga eesmärgipärane tegevus, arvestatakse iga kliendi individuaalseid vajadusi ja terviseprobleeme.
 • Activitase meeskonna töö kiire ja põhjalik. Meeskonnaliikmed klietide suhtes sõbralikud ja hoolivad.
 • Klientide tagasiside on olnud positiivne, samavõrd oluline on isiklik suhe.
 • Korrektne teenindus, põhjalik kliendiinfo.
 • Meil on olnud suurepärane koostöö.
 • Oma ala eksperdid.
 • Inimesest hoolitakse, asutus on spetsialiseerunud teatud tervisehäiretele.
 • Usaldusväärsuse tõttu.
 • Positiivsed kogemused.

Activitas OÜ meeskond tänab kõiki tagasiside eest. Teie poolt toodud tagasisidet ja ettepanekuid kasutame oma teenuste parendamisele