Activitas OÜ on tööalase rehabilitatsiooniteenuse raames viinud läbi klientide tööks vajaliku abivahendi vajaduse hindamise ning koostanud sellekohase kirjaliku hinnangu Eesti Töötukassale.

Activitas OÜ eesmärk on sellega toetada vähenenud töövõimega isikutel vajalike abivahendite saamist ja kasutamist oma tööülesannete sooritamisel.

Activitas OÜ ei otsusta abivahendi saamist, vaid annab enda poolse soovituse sobiva abivahendi osas, otsuse abivahendi saamise osas langetab Eesti Töötukassa. 2016 aastal koostati taolisi hinnanguid 6-le kliendile.

Activitas OÜ viis 2017 aastal periood 17-24 märts 2017 esmakordselt läbi abivahendite vajaduse hindamise ja abivahendite saamise tagasisideküsitluse.

Tagasissideküsimustik saadeti 7-le Eesti Töötukassa spetsialistile, kellele oli Activitas OÜ 2016-aastal tööalase rehabilitatsiooni teenuse raames esitanud ja teinud koostööd kliendi abivahendi vajaduse hindamise osas. S.h esitanud abivahendi vajaduse hinnangu. Küsimustikule saadi 5 vastust.

Tagasiside eesmärk oli saada tagasisidet, kas klient sai endale soovitatud abivahendi, Activitas OÜ poolt koostatud abivahendite vajaduse hindamise kokkuvõttele (koostatud kirjalikule dokumendile) ja koostööle.

Tagasisidet kasutame teenuse tulemuste hindamiseks ning koostatavate hinnagute ja koostöö parandamiseks.

Abivahendi hinnangu tulemus

2016 aastal koostati Activitas OÜ poolt abivahendite vajaduse hindamine (koostati kirjalik hinnang Töötukassale) 6-le kliendile.

Tagasiside tulemusel sai Activitas OÜ poolt soovitatud abivahendi:
2 inimest sai soovitatud abivahendi.
3 inimest ei ole veel töökohta leidnud, mistõttu pole veel tööks vajalikku abivahendit saanud (1 neist sai SKA kaudu abivahendi).
1 inimene Ei ole veel Töötukassas abivahendi komisjoni jõudnud.

Activitas OÜ poolt soovitatud abivahendi saamine

2 abivahendi saanutest sai Activitas OÜ poolt abivahendi hinnangus toodud abivahendi, 1 sai hinnangus tooduga samaväärse abivahendi kuna Töötukassa peab küsima abivahendi hankimisel hinnapakkumise ning ühel juhul sai isik mitu abivahendit.

Activitas OÜ poolt koostatud abivahendi vajaduse hinnang

Hinnati 4 palli süsteemis (kus 1- hinnang oli puudulik; 4- hinnang oli põhjalik ja piisav)

2-l juhul hindega 3 ja 3-l juhul hindega 4.

Põhjendustena toodi välja:

 • Ma olen seni varem vähe selliste hinnangutega kokku puutunud aga mulle tundub, et need on piisavalt põhjalikud.
 • Hinnangus toodud põhjendust sai edukalt kasutada süsteemis abivahendi vajaduse sisestamisel.
 • Puudujääke ei olnud. Teenuse pakkujaga on alati võimalik ka telefoni teel täpsustada abivahendi vajadust.

Activitas OÜ poolt antud soovitusi sobiva abivahendi osas

Hinnati 4-palli süsteemis (kus 1- hinnang oli puudulik; 4- hinnang oli põhjalik ja piisav)

2-l juhul hindega 3 ja 3-l juhul hindega 4.

Põhjendusena toodi välja:

 • Soovitus oli piisavalt põhjendatud ja ka kliendile oli selgitatud abivahendi vajadust.
 • Minu meelest oli piisav ja põhjalik.

Abivahendite vajaduse hindamisega seotud üldist koostööd Activitas OÜ-ga

Hindasid Töötukassa spetsialistid järgnevalt:

 • Mitte ükski teine rehabilitatsiooniasutus pole sellesse siin Tartus nii põhjalikult suhtunud.
 • Ei oska selle kohta veel üldistavat hinnangut anda.
 • Koostöö Activitasega on väga hea. Tööalaste abivahendite hinnanguid võiks pigem teha füsioterapeut, igapäevaelu toimetuleku abivahendite puhul on ehk tegevusterapeut kompetentsem. Siiani on olnud minu arvates meie koostöö väga hea.
 • Pigem hea.
 • Olen koostöö osas väga rahul.

Taolist koostööd rehabilitatsiooniasutusega pidasid kõik tagasisidele vastanud väga oluliseks.

Põhjustena toodi välja:

 • Usun, et selle infoga saab reaalselt inimest aidata, eriti just juba töötavaid.
 • Tihtipeale saab klient info võimalikest abivahenditest rehabilitatsiooniteenuse käigus. Näiteks ühele kliendile oli soovitatud kahte abivahendit, millest ühe ta hankis endale ise ning väidetavalt kasutab seda nii tööl kui kodus.
 • See hoiab kokku aega, sest rehabilitatsiooni meeskond tegeleb tööalase rehabilitatsiooniga, tegeleb kliendiga põhjalikumalt ja saab töökohta hinnata ja näha seal abivahendi vajadust. Kindlasti oleks hea oma tähelepanekutest juhtumikorraldajale teada anda ja ehk kõik koos läbi rääkida, koos kliendiga.
 • Väga, abivahendi hindamise ja põhjenduse olulisus. Samas kindlasti loodan, et ka rehabilitatsiooniasutused vaatavad asjaolusid laiemas pildis, kas tegemist tööalase või tavaabivahendiga.
 • Koostöö on edasimineku ja muutuste alus. Mul on hea meel, et OÜ Activitas meeskonnaga on meeldiv koostööd teha.

Täname kõiki tagasisideküsitlusele vastanuid!
Activitas OÜ meeskond

Kui vajad töötamiseks abivahendit vaata Activitas abivahendialane nõustamine teenust

Kellega siis veel, kui mitte koos oma klientidega tähistada Actvitas 10. tegutsemisaastat, ja pakkuda neile tervist.

Activitas 10 aastase tegutsemise puhul alustasime koostööd Soome innovatiivsete tervisetoodete tootjaga Humantool OY, kelle lihtne, kuid revolutsiooniline seljatugi Pilot Spot aitab hoida Teie rühi istudes õige ja hoiduda seljaprobleemidest.

Seljaga kohanduv ja kaasaliikuv ergonoomiline seljatugi Pilot Spot on algselt pilootidele väljatöötatud, mida nüüd saavad kasutada kõik inimesed, kelle töö nõuab pikaajalist istumisasendit kontoritoolil või sõidukis (auto, buss, veoauto jne.)

“Oleme jõudnud 10. tegutsemisaastani tänu oma professionaalsetele spetsialistidele ja soovile pakkuda klientidele parimaid lahendusi,” ütles Activitas juhataja Kristi Rembel-Tõnisson. “Koostöö Humantool OY-ga ja Pilot Spot on näide Activitase avatusest innovatsioonile ja tõstab meie teenusekvaliteedi kõrgemale tasemele.”

Tutvu seljatoega Pilot Spot lähemalt

Ootame huvilisi proovima Pilot Spot seljatuge ja tutvuma Activitasega 17. aprillil, kell 11.00-16.00, Vaksali 17a, 2. korrus, ruum 212

Activitas OÜ viis 2017 aastal perioodil 1-24 märts 2017 esmakordselt läbi koostööpartnerite tagasisideküsitluse. Tagasisideküsimustik saadeti 41-le olulisemale koostööpartnerile, küsimustikule saadi 10 vastust.

Tagasisideküsitlusele vastajad jaotusid järgnevalt: Eesti Töötukassast 7 vastajat, 1 vastaja Sotsiaalkindlustusametist, Tartu Kutsehariduskeskusest ja Tartumaa Rajaleidja Keskusest.

Rahulolu senise koostööga

Kõik vastanud hindasid koostööga rahulolu maksimumpunktidega. Põhjustena toodi välja:

 • Kõik probleemid lahenevad kiiresti ja suhtlemine on sõbralik.
  Koostöö on olnud positiivne.
 • Kui kliendid on rahul, olen ka mina rahul. Hea on näha, et Activitases toimub teenuse osutamine väga eesmärgipäraselt ning püütakse arvestada ka klientide võimalustega (nt kaugemalt käijad saavad ühele päevale teenuseajad mitme spetsialisti juurde). Activitaselt tulnud tegevuskavad on alati põhjalikud ja korrektsed, samuti annate tagasiside ka igakuiste kokkuvõtetega.
 • Olen saanud kiiresti vastused oma küsimustele, väga hea koostöö meie ühiste klientide aitamiseks, aktiivne osalemine töötukassa organiseeritud infopäevadel, valmisolek pakkuda ja leida lahendusi üleskerkivatele probleemidele.
 • Kiire ja põhjalik tegutsemine Activitase poolt.
 • Meeldivad inimesed, meeldiv koostöö.
 • On toimunud KOOSTÖÖ kõige paremas mõttes. Minu silmis töötavad OÜ-s Activitas parimad spetsialistid.
 • Rahulolu kliendi tagasisidest; kiire reageerimine päringutele ja koostöövalmidus.
 • Professionaalsus, kliendikesksus, meeldiv koostöö klienditöös.
 • Kiire tegutsemine, meeldiv suhtumine koostöösse.

Koostööpartnerite ettepanekud koostöö parandamisele/arendamisele

 • Pöörata rohkem tähelepanu tööle rakendamisele/töökoha sälitamisele tööalase rehabilitatsiooni raames. Vahest tundub, et keskendute pigem klientide teadlikkuse arendamisele, mis on iseenesest hea, kuid kahjuks ebapiisav muutuste saavutamiseks. Tahaks aga, et rõhk oleks tööle asumiseks/ töökoha sälitamiseks vajaliku motivatsiooni ja oskuste arendamisele/õpetamisele.
 • 🙂 Kõige parem oleks, kui suudaksite laieneda nt Viljandisse, et antud kvaliteediga teenus saaks rohkematele inimestele kättesaadavamaks.
 • Kui samasugune suhtlus jätkub, siis ongi hästi.
 • Soovin, et koostöö jätkuks. Ei oskagi nimetada, mis parendamist vajaks.
 • Kuna kõik sujub hästi, ei oska midagi nimetada.

Koostööpartnerid tõid koostööst saadnud lisandväärtuse ja kogemusena välja järgmist:

 • Saab töötada pingevabalt. Suhtlemine asutusega korrektne, alati helistate ise, kui mina pole teid kätte saanud.
 • Teil on väga põhjalikud tööalase rehabilitatsiooni tegevuskavad. Nad on parimate hulgas. Ainuke soovitus nende puhul: täpsustage ja vajadusel parandage kliendi üldeesmärki. See on töötukassa ootus (erinevalt SKA-st).
 • Positiivne tagasiside klientidelt, kes on saanud Activitasest vajalikku abi. Klientide motivatsioon on teenuse raames tõusnud.
 • Parem arusaamine kliendi olukorrast seoses tema tervise seisundiga, prognoos paranemisele või kohanemine olukorraga.
 • Meie kutsehariduskeskuse HEV õpilased on saanud tööotsimise kogemuse ja/või leidnud oma esimese töökoha.
 • Olen kursis erinevate puuetega, rehabilitatsiooniteenusega.
 • Meeldib, et saame telefoni teel suhelda mitte ainult probleemide korral, vaid ka siis, kui on positiivset tagasisidet. Tean, et meil kõigil on kogu aeg kiire, kuid kui ma helistan, siis ei tunne ma, et segan või tüütan – aitäh!
 • Igakülgne abi, et kliendid saaksid vajaliku teenuse/abi.
 • Hindan hea lisaväärtusena individuaalsust ja kliendist lähtumist, selleni välja, et vajadusel olete saanud töö nii korraldada, et spetsialist on vajadusel-võimalusel aidanud ka transpordi ja isikliku abistamisega. Ühtlasi on inimesed toonud välja, et vajavad vesiteraapiat, mida oma teenusena ka pakute.
 • Loodan, et meie asustuse kliendid on palju abi saanud.

Activitas OÜ soovitamine

Soovitusindeksi meetodi kasutamise alusel saame öelda, et kõik tagasisidele vastanud koostööpartnerid soovitaksid Activitas OÜ teenuseid oma sõbrale, tuttavale või koostööpartnerile. Soovitamist põhjandatakse järgnevalt:

 • Kindlasti soovitan oma Tartu linna tuttavatele ja usun, et keegi ei pettu teenuste headuses.
 • Väga eesmärgipärane tegevus, arvestatakse iga kliendi individuaalseid vajadusi ja terviseprobleeme.
 • Activitase meeskonna töö kiire ja põhjalik. Meeskonnaliikmed klietide suhtes sõbralikud ja hoolivad.
 • Klientide tagasiside on olnud positiivne, samavõrd oluline on isiklik suhe.
 • Korrektne teenindus, põhjalik kliendiinfo.
 • Meil on olnud suurepärane koostöö.
 • Oma ala eksperdid.
 • Inimesest hoolitakse, asutus on spetsialiseerunud teatud tervisehäiretele.
 • Usaldusväärsuse tõttu.
 • Positiivsed kogemused.

Activitas OÜ meeskond tänab kõiki tagasiside eest. Teie poolt toodud tagasisidet ja ettepanekuid kasutame oma teenuste parendamisele