Kaunil Emajõe kaldal toimus Activitas meeskonna koolituspäev.

Augustikuu alguses võttis Activitas meeskond korraks aja maha ja sai kokku igapäevarutiinist täiesti erinevas Emajõe-Suursoo loodusrüppes. Meeskonnakaaslased said läbi improvisatsiooniliste tegevuste õppida teineteist paremini tundma ja tutvuda üksteise tööspetsiifikaga, et tõhustada veelgi meeskonna koostööd.

“Koolituspäeval läbiviidud mängulised tegevused aitavad meil rohkem kokku põimuda ja meeskonnana paremini toimida, hoida positiivset töökliimat, et tervikliku jõuna saavutada parimad tulemused,” ütles Activitas meeskonnajuht Kristi Rembel-Tõnisson.

Füsioteraapia Tartu Activitas spetsialistidelt aitab Teid seljavalu, õlavöötme pinge ja valu, liigesvalude korral spordifüsioteraapia teenus aga spordivigastuste ennetamisel ja taastumisel

Füsioteraapia teenusele satuvad tihti kliendid, kelle peamiseks tervisemureks on seljavalu, õlavöötme pinge ja valu, liigesvalud. Kui tervisemure on kestnud juba pikka aega, on häiritud nii töötamine, igapäevalu kui aktiivne ja sportlik tegevus.

Füsioteraapia aitab

Füsioterapeudi käe all selgitatakse välja esmalt täpsed murekohad vestluse ja erialaste testide kaudu. Füsioteraapia planeeritakse vastavalt testide tulemusele, kliendi võimekusele ja oskustele. Vajadusel kasutatakse täiendavalt ka kinesioteipimist, massaaži võtteid või muud, mis on vajalik aktiivse füsioteraapia läbiviimiseks.

Kinesioteipimine seljavalu leevendamiseks

Füsioterapeut viib läbi kinesioteipimist

 

Füsioterapeut koostab harjutusvara

Oluline on omandada õiged harjutused ja ka oskus neid õigesti sooritada. Selleks, et füsioteraapias saadud info ei ununeks koostame oma klientidele individuaalse harjutusvara, mis aitab omandada õiged harjutused ja hiljem nendega iseseisvalt jätkata.
Ootame oma klientidelt koostööd ja pidevat tagasisidet, nii saavutame koos parimad tulemused, mis aitavad kliendi probleeme lahendada.

füsioterapeut aitab sooritada harjutusi füsioteraapia teenusel

Füsioterapeut ja klient füsioteraapia teenusel

 

Füsioteraapia kabinet ja bassein

Füsioterapeut saab tulenevalt kliendi soovidest ja vajadustest planeerida füsioteraapiat nii indiviudaalsel füsioteraapia kabinetis või basseinis. Tihti on teraapiad kombineeritud nii füsioteraapia kabinetis kui vesikeskkonnas. Täiendavalt saab füsioterapeut kombineerida teraapiat kinesioteipimise, massaažiga.

Füsioteraapia basseinis

Füsioterapeut viib läbi füsioteraapiat basseinis.

 

Spordi füsioteraapia

Spetsiaalselt spordivigastuste ennetamisega ja tekkinud vigastusest taastumisega nõustab ja viib läbi teraapiaid professionaalne spordifüsioterapeut, kes kombinerib vaadusel teraapiat kinesioteipimise, massaaži ja teisi võtteid.

"Spordi

Lisainformatsioon ja registreerimine füsioteraapia teenustele E-R 9.00-17.00 tel. 50 13 410.
Konsulteeri spetsialistiga, koos leiame lahendused!

Seoses töömahu suurenemisega pakume tööd füsioterapeudile, osalise koormusega.

Kui oled oma eriala spetsialist, valmis pidevaks arenguks ja töötama tugevas meeskonnas, siis ootame Sind kandideerima kuni 31.12.2018.

Tutvu tööpakkumisega lähemalt

Seoses töömahu suurenemisega otsib Activitas oma meeskonda osalise koormusega sotsiaaltöötajat.

Kui oled oma eriala spetsialist, valmis pidevaks arenguks ja töötama tugevas meeskonnas, siis ootame Sind kandideerima kuni 30.11.2018.

Tutvu tööpakkumisega lähemalt

26.-27. aprillil toimus Toilas töökohaspordi seminar, mille fookuseks olid ergonoomika ja rühiprobleemide ennetamine ja leevendamine. Seminaril käsitleti järgmisi teemasid: rühi– ja kontoritreeningud, kontorijooga ja liikumisaktiivsus. Esitleti ka erinevate uuringute tulemusi ning toimusid põnevad treeningud ja töötoad. Videos saame teada, kuidas ennetada kontoritöötajate sundasenditest tekkivaid terviseprobleeme ning olla rõõmsad ja produktiivsed.

Vaata videoartiklit DelfiTV-s

Activitas OÜ on tööalase rehabilitatsiooniteenuse raames viinud läbi klientide tööks vajaliku abivahendi vajaduse hindamise ning koostanud sellekohase kirjaliku hinnangu Eesti Töötukassale. Activitas OÜ eesmärk on sellega toetada vähenenud töövõimega isikutel vajalike abivahendite saamist ja kasutamist oma tööülesannete sooritamisel.

Activitas OÜ ei otsusta abivahendi saamist, vaid annab enda poolse soovituse sobiva abivahendi osas, otsuse abivahendi saamise osas langetab Eesti Töötukassa. 2017 aastal koostati taolisi hinnanguid 17-le kliendile (2016 aastal 6-le kliendile). Activitas OÜ viis 2018 aastal periood 8-23.01.2018 tesitkordselt läbi abivahendite vajaduse hindamise ja abivahendite saamise tagasisideküsitluse.

AbivahendiHindamisteArv

 

 

Tagasissideküsimustik saadeti 10-le Eesti Töötukassa spetsialistile, kellele oli Activitas OÜ 2017-aastal tööalase rehabilitatsiooni teenuse raames esitanud ja teinud koostööd kliendi abivahendi vajaduse hindamise osas. S.h esitanud abivahendi vajaduse hinnangu. Küsimustikule saadi 4 vastust (2016 a osas oli vastav tagasiside 5 vastust).

Lisaks viidi läbi täpsustav telefoniküsitlus töötukassa juhtumikorraldajate hulgas täpsustamaks kui paljud kliendid said soovitud abivahendid. Telefoniküsitluse vastused on toodud p 1 all.

Tagasiside eesmärk oli saada tagasisidet, kas klient sai endale soovitatud abivahendi, Activitas OÜ poolt koostatud abivahendite vajaduse hindamise kokkuvõttele (koostatud kirjalikule dokumendile) ja koostööle. Tagasisidet kasutame teenuse tulemuste hindamiseks ning koostatavate hinnagute ja koostöö parandamiseks.

Abivahendi hinnangute tulemused

2017 aastal koostati Activitas OÜ poolt abivahendite vajaduse hindamine (koostati kirjalik hinnang Töötukassale) 17 kliendile (2016 aastal 6-le kliendile).

Kokku soovitati klientidele 33 abivahendit.

Telefoniküsitluse tulemusena selgus, et soovitatud 33-st abivahendist on:

 • Eesti Töötukassa poolt rahastatud 15 abivahendit;
 • Isiku enda poolt ostetud 5 abivahendit (3 seljakorsetti, ortoos ja nimmetugi). Enamasti on ise ostmise põhjuseks kliendi soov abivahendit isiklikult kasutada ka igapäevaselt mitte ainult töökohal.
 • Tööandja poolt 1 abivahend (reguleeritav laud);
 • Abivahendit ei saadud 11 juhul. Põhjuseks näiteks, et isik pole veel tööle saanud või ei näinud Töötukassa, et abivahend oleks Töötukassa poolt rahastatav);
 • Soovitatud abivahendist loobus 1 klient.

AbivahenditeSaamineStat17

Abivahendi vajaduse hinnang

Activitas OÜ poolt koostatud abivahendi vajaduse hinnangut hinnati 4 palli süsteemis (kus 1- hinnang oli puudulik; 4- hinnang oli põhjalik ja piisav) kõikidel juhtudel 4 -ga (2016 aastal 2-l juhul hindega 3 ja 3-l juhul hindega 4).

Põhjendustena toodi välja:

 • Hinnang oli põhjalik, juhtumikorraldaja arvates puudujääke ei esinenud.
 • Hinnang oli piisav abivahendi vajaduse hindamiseks töötukassale.
 • Hinnangud on alati väga põhjalikud.
 • Põhjalik ja hea ülevaade vajadusest, meeldisid ettepanekud abivahendi osas koos konkreetse näitega.

 

Sobiva abivahendi soovitamine

Activitas OÜ poolt antud soovitusi sobiva abivahendi osas hinnati 4-palli süsteemis (kus 1- hinnang oli puudulik; 4- hinnang oli põhjalik ja piisav) kõikidel juhtudel 4 -ga (2016 aastal 2-l juhul hindega 3 ja 3-l juhul hindega 4).

Põhjendusena toodi välja:

 • Väga põhjalik hinnang, meeldis, et eelnevalt oli kliendiga ka reaalselt abivahendit proovitud.
 • See võiks suurendada kliendi vastupidavust tööülesannetega toimetulekul.
 • Soovitused asjakohased ja põhjalikud.
 • Abivahendid olid hästi soovitatud, kliendil lasin siiski lõpliku valiku ja otsuse teha, mida vajab, mida ei soovi.

Töötukassa ettepanekud hinnangu täiendamiseks olid järgnevad

 • Praegusel kujul toimib hinnang väga hästi.
 • Jätkake samas vaimus. Mulle meeldib, et saame ka telefoni või meili teel pingevabalt suhelda ja kliendile sobivate laheduste leidmise osas suhelda. Tänan!
 • Hinnang on piisav, saab põhjaliku kirjelduse, mida saan isegi abivahendi vajaduse koostamisel kasutada.
 • Ei oska öelda.

Koostöö

Abivahendite vajaduse hindamisega seotud üldist koostööd Activitas OÜ-ga hindasid Töötukassa spetsiaistid järgnevalt:

 • Suurepärane koostöös, hinnang põhjalik, esitatud koheselt kui abivahendi vajadus selgub (mitte näiteks teenuse lõpus).
 • Väga hea, et kliendid saavad infot võimalikest abivahenditest ja on saanud neid ka proovida.
 • Koostöö on suurepärane – teenuse osutaja on asjatundlik .
 • Koostöö on meeldiv, konstruktiivne, alati saab nõu küsida. Kuna töötukassa ei saa alati võimaldada vajaduses välja toodud abivahendeid, siis palun, et selgitaksite seda kliendile samuti nt hanke tulemusel võib osutuda valituks teine laua/randmetugi, mitte teie firma pakutav. Hea kui inimene on sellest eelnevalt teadlik.

Taolist koostööd rehabilitatsiooniasutusega pidasid kõik tagasisidele vastanud väga oluliseks

Põhjustena toodi välja:

 • Rehabilitatsioonimeeskonna näol on tegemist spetsialistidega, kes oskavad juhtida tähelepanu just nendele asjaoludele, mida juhtumikorraldaja võibolla ise ei märkaks (nt abivahendi vajadus).
 • Klientidel ja ka meil ei ole ülevaadet abivahenditest. Hea kui klient teenusel selle info saab ja rehabilitatsiooniasutus juba selgitab ka välja, milline see abivahend peaks olema (s.h. suurus).
 • Hindan teie teadmisi ja oskusi.
 • Koostööst sünnivad parimad lahendused kliendile.

Koostöö parandamise ettepanekud

Tagasiside andnute ettepanekud koostöö parandamiseks:

 • Leian, et praegusel hetkel sujub koostöö väga hästi.
 • Jätkata omavahelist suhtlust.

Muud ettepanekud

 • Jätkake samas vaimus!

 

Tagasisideküsitluse tulemusel on Activitas OÜ veendunud, et välja töötatud abivahendite vajaduse hinnang on piisav Eesti Töötukassa jaoks kliendile sobiva abivahendi määramiseks ning hetkel ei vaja hinnangu vorm ega protsess täiendamist.

Täname kõiki tagasisideküsitlusele vastanuid!
Activitas OÜ meeskond

 

Vaata lisaks Activitas abivahendialane nõustamine teenust

22.03.18 osales Activitas “Isikuandmete kaitse koolitusel rehabilitatsiooniasutustele”, mis andis ülevaate 25.05.2018 kehtima hakkavast isikuandmete kaitse seadusest.

Activitas soovib, et Teie andmed oleks alati kaitstud ja töötlemine vastavuses seadusega.